ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ50500000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ50500000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು116500000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು116500000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು155700000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು155700000
ಹೊಲಿಗೆ 25151000000
ಹೊಲಿಗೆ 25151000000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)20200000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)20200000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ1661000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ1661000000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ20200000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ20200000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00200000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00200000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ22200000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ22200000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 150000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 150000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)40000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)40000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)20000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)20000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ10000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ10000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು50000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು50000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು100000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು100000000