ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ11000000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ11000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು44100000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು44100000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು135200000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು135200000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)11000000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)11000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ95400000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ95400000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ42200000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ42200000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ11100000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ11100000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ361800000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ361800000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10000000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 5005000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 5005000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)42200000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)42200000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22200000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22200000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)11000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)11000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು00020000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು00020000