ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ41400000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ41400000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ41400000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ41400000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10100000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10100000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10100000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10100000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು10000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು10000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು10000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು10000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು62400000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು62400000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು62400000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು62400000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)1661000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)1661000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)1661000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)1661000000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2261700000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2261700000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2261700000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2261700000
ಹೊಲಿಗೆ 129300000
ಹೊಲಿಗೆ 129300000
ಹೊಲಿಗೆ 129300000
ಹೊಲಿಗೆ 129300000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)90900000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)90900000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)90900000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)90900000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ128400000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ128400000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ128400000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ128400000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ60600000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ60600000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ60600000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ60600000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40400000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40400000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40400000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40400000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ58800000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ58800000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ58800000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ58800000
ಮರಗೆಲಸ40400000
ಮರಗೆಲಸ40400000
ಮರಗೆಲಸ40400000
ಮರಗೆಲಸ40400000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ21100000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ21100000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ21100000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ21100000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ15500000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ15500000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ15500000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ15500000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11100000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11100000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11100000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11100000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ11100000