ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 31230000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 31230000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು31230000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು31230000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು301020300000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು301020300000
ಹೊಲಿಗೆ 20155200000
ಹೊಲಿಗೆ 20155200000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)20220000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)20220000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ251015250000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ251015250000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)11110000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)11110000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ301020300000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ301020300000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ51450000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ51450000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ21121154
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ21121154
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10110000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10110000
ಮರಗೆಲಸ50550000
ಮರಗೆಲಸ50550000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 2002000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 2002000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)53250000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)53250000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22020000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22020000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ841480000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ841480000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು90990000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು90990000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು90990000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು90990000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು21121102
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು21121102