Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ADYARIncome ExpenditureBalance Sheet
AIKALAIncome ExpenditureBalance Sheet
AMBLAMOGRUIncome ExpenditureBalance Sheet
ATHIKARI BETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
BADAGAYEDAPADAVUIncome ExpenditureBalance Sheet
BAJPEIncome ExpenditureBalance Sheet
BALAIncome ExpenditureBalance Sheet
BALKUNJEIncome ExpenditureBalance Sheet
BELMAIncome ExpenditureBalance Sheet
BELUVAIIncome ExpenditureBalance Sheet
BOLIYARIncome ExpenditureBalance Sheet
CHELAIRUIncome ExpenditureBalance Sheet
DAREGUDDEIncome ExpenditureBalance Sheet
GANJIMATAIncome ExpenditureBalance Sheet
GURUPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
HALEYANGADYIncome ExpenditureBalance Sheet
HAREKALAIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSABETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
IRUVAIL Income ExpenditureBalance Sheet
JOKATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
KALLAMUNDKURIncome ExpenditureBalance Sheet
KANDAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
KATEELUIncome ExpenditureBalance Sheet
KEMRALIncome ExpenditureBalance Sheet
KILPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KINNIGOLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KINYAIncome ExpenditureBalance Sheet
KONAJEIncome ExpenditureBalance Sheet
KUPPEPADAVIncome ExpenditureBalance Sheet
MALAVURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MANJANADYIncome ExpenditureBalance Sheet
MENNABETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
MOODUSHEDDEIncome ExpenditureBalance Sheet
MUCHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUNNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUTTURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NEERMARGAIncome ExpenditureBalance Sheet
NELLIKARUIncome ExpenditureBalance Sheet
PADUMARNADIncome ExpenditureBalance Sheet
PADUPANAMBURIncome ExpenditureBalance Sheet
PADUPERARIncome ExpenditureBalance Sheet
PALADKAIncome ExpenditureBalance Sheet
PAVOORIncome ExpenditureBalance Sheet
PERMUDEIncome ExpenditureBalance Sheet
PUTTIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRTHADYIncome ExpenditureBalance Sheet
SURINJEIncome ExpenditureBalance Sheet
TALAPADYIncome ExpenditureBalance Sheet
TENKAMIJARUIncome ExpenditureBalance Sheet
ULAIBETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
VALPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
YEDAPADAVUIncome ExpenditureBalance Sheet
YEKKARUIncome ExpenditureBalance Sheet