Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
7TH HOSKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
AIGURIncome ExpenditureBalance Sheet
ALURU SIDDAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BELURIncome ExpenditureBalance Sheet
BESSURIncome ExpenditureBalance Sheet
BETTADALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYADAGOTTAIncome ExpenditureBalance Sheet
CHETTALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHOWDLUIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAMALTHEIncome ExpenditureBalance Sheet
DUNDALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GANAGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
GARWALEIncome ExpenditureBalance Sheet
GOWDALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GUDDEHOSURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HAANAGALLUIncome ExpenditureBalance Sheet
HANDLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HARADOORIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBALEIncome ExpenditureBalance Sheet
KAMBIBANEIncome ExpenditureBalance Sheet
KEDAKALIncome ExpenditureBalance Sheet
KIRAGANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KODAGARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KODLIPETIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDUMANGALOREIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MULLUSOGEIncome ExpenditureBalance Sheet
NALKUR SIRANGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
NANJARAYAPATNAIncome ExpenditureBalance Sheet
NELLIAHUDIKERIIncome ExpenditureBalance Sheet
NERUGALALEIncome ExpenditureBalance Sheet
NIDTHAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHANIVARASANTHEIncome ExpenditureBalance Sheet
SHANTHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRANGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
SUNTICOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
THOLUR SHETTALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
THORENOORIncome ExpenditureBalance Sheet
VAALNURU THYAGATHURUIncome ExpenditureBalance Sheet