Financial Year : 2018-19
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ALANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
ANNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
ANTHARASANTHEIncome ExpenditureBalance Sheet
B.MATAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BACHEGOWDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BEECHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BHEEMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BIDARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHAKKODANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKEREYOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
D.B.KUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
G.B. SARAGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HADANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HAMPAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
HANCHIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBALAGUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOMMARAGALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAHOLALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HYRIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
ITNAIncome ExpenditureBalance Sheet
K.BELTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KALLAMBALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KANCHMALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTHEGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
KYATHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
M.C.THOLALUIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MANUGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MULLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
N.BEGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
N.BELLATHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NOORALAKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
PADUKOTE KAVALIncome ExpenditureBalance Sheet
SAGAREIncome ExpenditureBalance Sheet
SAVVEIncome ExpenditureBalance Sheet
THUMBASOGEIncome ExpenditureBalance Sheet