Financial Year : 2018-19
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ATTHIGUDUIncome ExpenditureBalance Sheet
AVARTHIIncome ExpenditureBalance Sheet
BETTADAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BETTADATHUNGAIncome ExpenditureBalance Sheet
BHUVANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYLUKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
CHANKALKAVALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHAPPARADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKANERALEIncome ExpenditureBalance Sheet
CHITTANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHOWTHIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDABYALALUIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAKAMARAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HALAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANDITHAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HARADURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HARANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HITNEHEBBAGILUIncome ExpenditureBalance Sheet
HUNASAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAMPLAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KANAGALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KIRNALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KITTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KOMALAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
MAKODUIncome ExpenditureBalance Sheet
MALANGIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
N.SHETTIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVILURUIncome ExpenditureBalance Sheet
PANCHAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
PUNADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMANATHATHUNGAIncome ExpenditureBalance Sheet
RAVANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet